W ramach naszego zaangażowania w promowanie zrównoważonego rozwoju i optymalizację zarządzania śladem węglowym, oferujemy naszym partnerom możliwość zawarcia specjalistycznej Umowy o Poprawę Efektywności Energetycznej (EPC – Energy Performance Contracting). Jest to kluczowy element naszych usług, który umożliwia realizację inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach, przedsiębiorstwach oraz instytucjach.

UMOWA O POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Umowa o poprawę efektywności energetycznej (ang.EPC- Energy Performance Contracting) to umowa zawierana między dwiema lub więcej stronami, która ma na celu promowanie działań i inwestycji prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w określonych budynkach, przedsiębiorstwach lub instytucjach. Umowa ta może przyjmować różne formy, ale jej głównym celem jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów energetycznych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jest weryfikowana i monitorowana, w trakcie całego okresu jej obowiązywania, w związku z czym inwestycje (roboty, dostawy, usługi) są spłacane z efektu realizacji, w odniesieniu do uzgodnionego w umowie poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium charakterystyki energetycznej, na przykład oszczędności finansowych.

Poniżej kluczowe elementy umowy o poprawę efektywności energetycznej:

 • Strony umowy: Umowa o poprawę efektywności energetycznej może być zawierana między różnymi stronami, takimi jak właściciele budynków, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i dostawcy usług energetycznych.
 • Cele: Umowa powinna jasno określać cele poprawy efektywności energetycznej. To może obejmować określenie konkretnych wskaźników efektywności energetycznej, które mają zostać osiągnięte.
 • Środki i działania: Umowa określa konkretne środki i działania, które zostaną podjęte w celu osiągnięcia celów efektywności energetycznej. To mogą być inwestycje w technologie efektywności energetycznej, modernizacje budynków, instalacje fotowoltaiczne, programy oszczędzania energii i inne inicjatywy.
 • Harmonogram i terminy: Umowa powinna zawierać harmonogram działań oraz określać terminy, w jakich mają zostać osiągnięte cele efektywności energetycznej.
 • Monitorowanie i raportowanie: Strony umowy zobowiązują się do monitorowania postępów i składania regularnych raportów dotyczących osiągniętych wyników w zakresie efektywności energetycznej.
 • Warunki finansowe: Umowa może zawierać informacje dotyczące finansowania działań poprawy efektywności energetycznej, w tym kosztów inwestycji, źródeł finansowania i potencjalnych oszczędności energetycznych.
 • Kary i nagrody: Umowa może uwzględniać zapisy dotyczące kar za niespełnienie celów efektywności energetycznej, ale także nagrody za przekroczenie tych celów.
 • Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska: Umowa o poprawę efektywności energetycznej często podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Umowy o poprawę efektywności energetycznej mają na celu zachęcenie do działań, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, obniżenia kosztów energii, poprawy jakości życia i ochrony środowiska. Takie umowy są często wykorzystywane w ramach programów rządowych, inicjatyw sektora prywatnego i projektów związanych z zrównoważonym rozwojem.

EPC jest najczystszą formą systemu finansowania inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z umową wzorcową EPC, wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia określonych środków poprawy efektywności energetycznej mających na celu obniżenie kosztów zużycia energii (w tym energii cieplnej, gazu, wody itp.) przez określone budynki lub instalacje. Jednocześnie ryzyko gospodarcze związane z osiągnięciem takiej redukcji obciąża wykonawcę. Zwrot wszelkich nakładów kapitałowych poniesionych przez wykonawcę dokonywany jest z udziału wykonawcy, w oszczędnościach wygenerowanych po stronie beneficjenta, w wyniku zawarcia tej umowy. Jeżeli gwarantowany poziom oszczędności nie zostałby osiągnięty, wynagrodzenie wykonawcy uległoby obniżeniu o kwotę odszkodowania należnego beneficjentowi.

Schemat funkcjonowania umowy EPC przedstawiono na poniższym rysunku:

umowa-finansowanie-zdj1

UMOWA O GWARANTOWANE DOSTAWY ENERGII

Umowy o gwarantowane dostawy energii EDC (ang. Energy Delivery Contracting) odnoszą się do eksploatacji źródeł energii (ciepła i energii elektrycznej) na własne ryzyko wykonawcy, w oparciu o umowy długoterminowe.

Główne cechy umów EDC obejmują:

 • Gwarantowane dostawy: Umowy EDC zawierają zobowiązanie dostawcy do dostarczenia określonej ilości energii w określonym okresie. To zapewnia klientowi pewność co do dostaw energii, co jest istotne, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw i instytucji, które muszą działać nieprzerwanie.
 • Określone ceny: W umowach EDC określa się cenę energii lub sposób obliczania ceny. To pozwala klientowi na przewidywalność kosztów energetycznych i uniknięcie nagłych wzrostów cen energii.
 • Utrzymanie jakości dostaw: Dostawca zobowiązuje się do utrzymania określonej jakości dostaw energii, w tym jej nieprzerwanego dostępu i zminimalizowania zakłóceń w dostawie.
 • Długi okres umowy: Umowy EDC są zazwyczaj zawierane na dłuższy okres, co daje obu stronom pewność co do dostaw i kosztów na przyszłość.
 • Przewidywalność budżetu: Dla klientów umowy EDC pozwalają na lepszą kontrolę nad budżetem i kosztami związanymi z energią.

Umowy EDC są często stosowane w sektorze przemysłowym, zwłaszcza w branżach o wysokim zużyciu energii, takich jak produkcja chemiczna i przetwórstwo. Umowy te pomagają firmom zminimalizować ryzyko związanego z dostawami energii i kontrolować koszty. Jednak zanim klient podpisze umowę EDC, ważne jest dokładne przeanalizowanie i zrozumienie warunków umowy, aby upewnić się, że spełniają one jego potrzeby i oczekiwania.

W praktyce mamy do czynienia z inwestycjami polegającymi na zainstalowaniu (wybudowaniu) nowych źródeł energii, wymianie (modernizacji) lub rozbudowie istniejących źródeł energii. Ten typ umowy określa zadania wykonawcy, którymi są : finansowanie, planowanie oraz budowa lub przejęcie źródła wytwarzania energii, zarządzanie eksploatacją, w szczególności konserwacja, zakup paliwa oraz sprzedaż energii użytecznej.

Istotą umów EDC jest przekazanie obiektu (w przypadku rozbudowy bądź modernizacji) albo przekazanie działki pod budowę (w przypadku budowy źródła energii).

Zamawiający powinien uwzględnić konieczność zawarcia odrębnej umowy dotyczącej przeniesienia własności (przekazania) obiektu, działki lub lokalu na rzecz wykonawcy (np. konieczność zachowania formy aktu notarialnego w przypadku umów przenoszących własność nieruchomości na wykonawcę).

Schemat funkcjonowania umowy EDC przedstawiono na poniższym rysunku.

umowa-finansowanie-zdj2

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy zainteresowanych współpracą w zakresie usług energetycznych.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML

AON

ELQ

BORGA

PEXPOOL

GREEN ENERGY

ZPUE

DACPOL

PODKARPACKA

Smart Building

COPADATA

Elektrometal

EPS

ZPAS

Airpol

INSIGNIA

FREO

BlueBoson

Prosta Kreska

Śląska

KD&D

BaseID.eu

Rada Ekspertów

Green Power Solutions

Greco

ForumID.org

TVgreen.eu

Europerspektywy

Świat Elit

LEX