SYSTEMY ZARZĄDZANIA I MONITORINGU ZUŻYCIA ENERGII

EMAS (z ang. „Eco-Management and Audit Scheme”), w Polsce znany również jako System Eko-zarządzania i Audytu, to unijny standard prowadzenia działalności promujący wśród firm i organizacji podejście pro środowiskowe.

Celem EMAS jest zachęcenie różnych organizacji do nieustannej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska, a także poprzez wprowadzanie niezbędnych zmian wzorców produkcji i konsumpcji na bardziej zrównoważone. Zasadniczym założeniem EMAS jest dostrzeżenie i nagradzanie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i w sposób stały poprawiają efekty swojej działalności środowiskowej. Tak więc przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu” tych organizacji, które uwzględniają aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Udział w systemie EMAS jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich organizacji obejmujących instytucje i przedsiębiorstwa komercyjne, i działających w formule non-profit, które, wykorzystując ten model, dążą do osiągnięcia lepszych efektów swojej działalności, podnosząc równocześnie jej efektywność.

System EMAS jest zgodny międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001, jednak stawia dodatkowe wymagania w zakresie przestrzegania przepisów prawa, zaangażowania pracowników oraz przejrzystości działalności.

Wdrożenie systemu EMAS do prowadzenia działalności ma udoskonalać oddziaływanie organizacji na środowisko naturalne, a także ograniczać koszty działalności. Stosowanie tego systemu prowadzi do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i co za tym idzie do poprawy wskaźników ekonomicznych. EMAS może też być jednym ze sposobów wyróżnienia się i zwiększania konkurencyjności. Poprzez swoją proekologiczną postawę przedsiębiorstwo świadomie kreuje pozytywny wizerunek i postrzegane jest za nowoczesne, wykazujące się, oprócz troski o generowanie zysków, troską o działanie w sposób przyjazny środowisku. Rosnące zaufanie otoczenia firmy (zarówno klientów jak i otoczenia dalszego – interesariuszy) związane z tym sposobem prowadzenia działalności może mieć liczne korzyści z punktu widzenia promocji przedsiębiorstwa. Drugim narzędziem promocyjnym jakie oferuje EMAS jest własne logo stanowiące informację, że dane przedsiębiorstwo należy do elitarnego grona firm przyjaznych dla przyrody i człowieka. Wprowadzenie systemu EMAS zwiększa także zaangażowanie pracowników i poprawia relacje przedsiębiorstwa z mediami i różnymi organizacjami pro środowiskowymi.

Rozwiązaniami technicznymi wspierającymi EMAS są systemy zarządzania energią EMS (ang. Energy Managment System) i monitoringu zużycia mediów, których zadaniem jest monitoring on-line energii elektrycznej z uwzględnieniem strażnika mocy zamówionej oraz liczników gazu, wody, ciepła i innych mediów. Systemy zarządzania i monitoringu zużycia mediów to rozwiązania chmurowe (cloud computing), dzięki czemu zarządcy obiektów rozproszonych otrzymują narzędzie dostępu do danych dotyczących zużycia mediów ze wszystkich obiektów i aplikacji za pośrednictwem Internetu.

Ogólnie rzecz ujmując EMS to system narzędzi komputerowych stosowanych przez operatorów sieci elektroenergetycznych do monitorowania, sterowania i optymalizacji wydajności systemu wytwarzania, dystrybucji lub przesyłu.

W nieco innym kontekście EMS może również odnosić się do systemu zaprojektowanego w celu osiągnięcia efektywności energetycznej poprzez optymalizację procesu poprzez raportowanie zużycia energii granulowanej przez poszczególne urządzenia. Nowsze, oparte na chmurze systemy zarządzania energią zapewniają możliwość zdalnego sterowania urządzeniami HVAC i innymi urządzeniami zużywającymi energię; zbierać szczegółowe dane w czasie rzeczywistym dla każdego elementu wyposażenia; i generować inteligentne, konkretne wskazówki w czasie rzeczywistym dotyczące znajdowania i uchwycenia najbardziej atrakcyjnych możliwości oszczędzania.

EMS może również odnosić się do systemu komputerowego zaprojektowanego specjalnie do automatycznego sterowania i monitorowania tych urządzeń elektromechanicznych w budynku, które generują znaczne zużycie energii, takie jak instalacje grzewcze, wentylacyjne i oświetleniowe. Zakres może rozciągać się od pojedynczego budynku do grupy budynków, takich jak kampusy uniwersyteckie, biurowce, sieci sklepów detalicznych czy fabryki. Większość z tych systemów zarządzania energią zapewnia również możliwość odczytu liczników energii elektrycznej, gazu i wody. Uzyskane z nich dane można następnie wykorzystać do częstych procedur autodiagnostyki i optymalizacji oraz do opracowania analizy trendów i prognoz rocznego zużycia. Systemy zarządzania energią są również często używane przez poszczególne podmioty komercyjne do monitorowania, pomiaru i sterowania ich obciążeniami elektrycznymi w budynkach. Systemy zarządzania energią mogą być używane do centralnego sterowania urządzeniami, takimi jak jednostki HVAC i systemy oświetleniowe w wielu lokalizacjach, takich jak  sklepy spożywcze i restauracje. Systemy zarządzania energią mogą również zapewniać funkcje pomiaru, pod liczników i monitorowania, które umożliwiają zarządcom obiektów i budynków gromadzenie danych i informacji, które pozwalają im podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące działań energetycznych w ich lokalizacjach.