DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Zakres prac związany z dokumentacją budowlaną jaki realizujemy:

1. ETAP I

Wykonanie Projektu Koncepcyjnego (w oparciu o obowiązujący MPZP) w uzgodnieniu z Zamawiającym:

 • Analiza działań w kierunku uzyskania dokumentów Formalno-Prawnych, analiza prawa miejscowego pod kątem planistycznym, analiza uzbrojenia terenu oraz uwarunkowań przestrzennych dla danej lokalizacji;
 • Dokumenty Formalno-Prawne:
  – Zamówienie mapy do celów projektowych;
  – Nadzorowanie opracowania dokumentów geologicznych i geotechnicznych;
  – Wystąpienie do zarządcy drogi lub terenu inwestycyjnego o odpowiednie uzgodnienia.
 • Ustalenie wskaźników wielkości zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do obszaru inwestycji;
 • Koncepcja zagospodarowania terenu;
 • Rzuty pionowe i poziome kondygnacji, rozkładu pomieszczeń, przekroje, elewacje (jeżeli będą potrzebne);
 • Zestawienie: powierzchni użytkowej pomieszczeń, ew. wielkości parkingu i zewnętrznej powierzchni serwisowej;
 • Ustalenie wskaźników potrzebnych do opracowania Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz opracowanie KIP i jej wydanie.

2. ETAP II

Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu:

 • Złożenie wniosku o uzyskanie Decyzji o lokalizacji Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Projektem WZiZT na podstawie wcześniej uzyskanych dokumentów;
 • Uzyskanie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej klienta ew. sieci oraz uzgodnienie rozwiązań projektowych;
 • Uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego;
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ);
 • Lokalizacja budynków i obiektów budowlanych na działce inwestycyjnej;
 • Przyłącze i instalacja zewnętrzna wody do celów bytowo-gospodarczych;
 • Przyłącze i instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do celów bytowo-gospodarczych;
 • Przyłącze i instalacja zewnętrznej kanalizacji deszczowej – jeśli występuje;
 • Instalacja elektroenergetyczna:
  – punkt/ przyłącze odbioru energii,
  – ew. wewnętrzna instalacja energetyczna (projekt w oparciu o BSE, po uzyskaniu warunków technicznych od operatora sieci);
 • Przyłącze i instalacja zewnętrzna telekomunikacyjna;
 • Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym;
 • Ukształtowanie terenu i układ zieleni.

3. ETAP III

Wykonanie Projektu Budowlanego (w oparciu o obowiązujący WZiZT) w zakresie zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB):

 • Potwierdzenie / uzgodnienia z rzeczoznawcą przeciwpożarowym;
 • Potwierdzenie rzeczoznawcy BHP / ds. higieniczno – sanitarnych (jeżeli będzie wymagane);
 • Opracowanie planu BIOZ Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
 • Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z opisem;
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z opisem.
 • Projekt w zakresie architektury na podstawie przesłanych, edytowalnych plików dostarczonych przez Inwestora, rysunki mają zostać przygotowane na podstawie wytycznych projektowych architekta w zakresie zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych wymagań przepisów prawa. Po stronie architekta prowadzącego jest dostosowanie projektu do warunków miejscowego oraz przygotowanie części opisowej projektu;
 • Uzyskanie wymaganych uzgodnień z branżami projektowymi;
 • Przyłącza na potrzeby bytowe , wyprowadzenie mocy, komunikacja elektroniczna, dojazd serwisowy i budowlany;
 • Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB (po dostarczeniu przez Inwestora oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania działką/działkami na cele budowlane);
 • Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB.

4. ETAP IV

Wykonanie Projektu Techniczno – Wykonawczego (skoordynowanie branż oraz opracowań branżowych):

 • Projekt Instalacji Sanitarnych ogólnych dla budynków (wod-kan, c.o., went-klim);
 • Projekt Instalacji Elektrycznych ogólnych dla budynków;
 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych tzn.: oświetlenia zewnętrzne (na budynku) i wewnętrzne, ogrzewanie części bytowej, po uzyskaniu warunków technicznych od operatora sieci);
 • Projekt Drogowy układu wewnętrznego;
 • Projekt techniczny w zakresie instalacji teletechnicznych obejmujący projekt instalacji teletechnicznej i monitoringu – 4 kamery zewnętrzne, w każdym narożniku budynku oraz 8 – 12 kamer wewnątrz budynku hali;
 • Charakterystyka energetyczna budynku hali;
 • Wykonanie projektu powykonawczego jeżeli były uzgodnione zmiany podczas budowy.

5. ETAP V

Dokumentacja Inwestorska oraz opracowanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie:

 • Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej;
 • Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej;
 • Opracowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku o pozwolenie na użytkowanie (PnU);
 • Złożenie wniosku do właściwego organu administracji w celu wydania decyzji o PnU.

6. Nadzory autorskie