DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Zakres prac związany z dokumentacją budowlaną jaki realizujemy:

1. ETAP I

Wykonanie Projektu Koncepcyjnego (w oparciu o obowiązujący MPZP) w uzgodnieniu z Zamawiającym:

 • analiza działań w kierunku uzyskania dokumentów Formalno-Prawnych, analiza prawa miejscowego pod kątem planistycznym, analiza uzbrojenia terenu oraz uwarunkowań przestrzennych dla danej lokalizacji;
 • dokumenty Formalno-Prawne:
  – zamówienie mapy do celów projektowych;
  – nadzorowanie opracowania dokumentów geologicznych i geotechnicznych;
  – wystąpienie do zarządcy drogi lub terenu inwestycyjnego o odpowiednie uzgodnienia.
 • ustalenie wskaźników wielkości zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do obszaru inwestycji;
 • koncepcja zagospodarowania terenu;
 • rzuty pionowe i poziome kondygnacji, rozkładu pomieszczeń, przekroje, elewacje (jeżeli będą potrzebne);
 • zestawienie: powierzchni użytkowej pomieszczeń, ew. wielkości parkingu i zewnętrznej powierzchni serwisowej;
 • ustalenie wskaźników potrzebnych do opracowania Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz opracowanie KIP i jej wydanie.

2. ETAP II

Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu:

 • złożenie wniosku o uzyskanie Decyzji o lokalizacji Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Projektem WZiZT na podstawie wcześniej uzyskanych dokumentów;
 • uzyskanie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej klienta ew. sieci oraz uzgodnienie rozwiązań projektowych;
 • uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ);
 • lokalizacja budynków i obiektów budowlanych na działce inwestycyjnej;
 • przyłącze i instalacja zewnętrzna wody do celów bytowo-gospodarczych;
 • przyłącze i instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do celów bytowo-gospodarczych;
 • przyłącze i instalacja zewnętrznej kanalizacji deszczowej – jeśli występuje;
 • instalacja elektroenergetyczna:
  – punkt/ przyłącze odbioru energii,
  – ew. wewnętrzna instalacja energetyczna (projekt w oparciu o BSE, po uzyskaniu warunków technicznych od operatora sieci);
 • przyłącze i instalacja zewnętrzna telekomunikacyjna;
 • urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym;
 • ukształtowanie terenu i układ zieleni.

3. ETAP III

Wykonanie Projektu Budowlanego (w oparciu o obowiązujący WZiZT) w zakresie zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB):

 • potwierdzenie / uzgodnienia z rzeczoznawcą przeciwpożarowym;
 • potwierdzenie rzeczoznawcy BHP / ds. higieniczno – sanitarnych (jeżeli będzie wymagane);
 • opracowanie planu BIOZ Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
 • projekt Zagospodarowania Terenu wraz z opisem;
 • projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z opisem.
 • projekt w zakresie architektury na podstawie przesłanych, edytowalnych plików dostarczonych przez Inwestora, rysunki mają zostać przygotowane na podstawie wytycznych projektowych architekta w zakresie zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych wymagań przepisów prawa. Po stronie architekta prowadzącego jest dostosowanie projektu do warunków miejscowego oraz przygotowanie części opisowej projektu;
 • uzyskanie wymaganych uzgodnień z branżami projektowymi;
 • przyłącza na potrzeby bytowe , wyprowadzenie mocy, komunikacja elektroniczna, dojazd serwisowy i budowlany;
 • opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB (po dostarczeniu przez Inwestora oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania działką/działkami na cele budowlane);
 • uzyskanie ostatecznej decyzji PNB.

4. ETAP IV

Wykonanie Projektu Techniczno – Wykonawczego (skoordynowanie branż oraz opracowań branżowych):

 • projekt Instalacji Sanitarnych ogólnych dla budynków (wod-kan, c.o., went-klim);
 • projekt Instalacji Elektrycznych ogólnych dla budynków;
 • projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych tzn.: oświetlenia zewnętrzne (na budynku) i wewnętrzne, ogrzewanie części bytowej, po uzyskaniu warunków technicznych od operatora sieci);
 • projekt Drogowy układu wewnętrznego;
 • projekt techniczny w zakresie instalacji teletechnicznych obejmujący projekt instalacji teletechnicznej i monitoringu – 4 kamery zewnętrzne, w każdym narożniku budynku oraz 8 – 12 kamer wewnątrz budynku hali;
 • vharakterystyka energetyczna budynku hali;
 • wykonanie projektu powykonawczego jeżeli były uzgodnione zmiany podczas budowy.

5. ETAP V

Dokumentacja Inwestorska oraz opracowanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie:

 • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej;
 • opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej;
 • opracowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku o pozwolenie na użytkowanie (PnU);
 • Złożenie wniosku do właściwego organu administracji w celu wydania decyzji o PnU.

6. Nadzory autorskie

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy zainteresowanych współpracą w zakresie usług energetycznych.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML

AON

ELQ

BORGA

PEXPOOL

GREEN ENERGY

ZPUE

DACPOL

PODKARPACKA

Smart Building

COPADATA

Elektrometal

EPS

ZPAS

Airpol

INSIGNIA

FREO

BlueBoson

Prosta Kreska

Śląska

KD&D

BaseID.eu

Rada Ekspertów

Green Power Solutions

Greco

ForumID.org

TVgreen.eu

Europerspektywy

Świat Elit

LEX