DORADZTWO ENERGETYCZNE

W odpowiedzi na wymogi ustawy o efektywności energetycznej, zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie audytów energetycznych, dedykowanych dla dużych przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Zgodnie z przepisami, niezrealizowanie tego obowiązku może skutkować sankcjami finansowymi sięgającymi do 5% rocznych przychodów firmy.

Nasz audyt energetyczny obejmuje następujące elementy:

 • Analizę i ocenę stanu urządzeń i obiektów zużywających energię: Skupiamy się na źródłach energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz na sieciach ciepłowniczych, chłodniczych i elektrycznych. Bierzemy pod uwagę także procesy technologiczne i transport wewnętrzny.
 • Opracowanie bilansu energetycznego: Na podstawie zebranych danych i dodatkowych pomiarów tworzymy bilans energetyczny zakładu, identyfikując kluczowe wskaźniki energochłonności.
 • Ocenę potencjału poprawy efektywności energetycznej: Szacujemy możliwości optymalizacji zużycia energii we wszystkich analizowanych obszarach, wyznaczając kierunki działań zmierzających do zwiększenia efektywności.
 • Pomiary wybranych instalacji i urządzeń: Dzięki dokładnym pomiarom przeprowadzanym przez naszych inżynierów, określamy potencjał oszczędności w zakresie energii elektrycznej, przepływów powietrza i wody, termowizji, temperatur oraz zużycia nośników energii.
 • Opracowanie strategii poprawy efektywności energetycznej: Tworzymy plan działań na najbliższe 4 lata, mający na celu optymalizację zużycia energii i redukcję kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

Audyty energetyczne są przeprowadzane w celu oceny efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach, zakładach przemysłowych, instytucjach i innych obiektach. Mają one kilka ważnych celów i korzyści:

 • Zidentyfikowanie oszczędności energetycznych: Audyty energetyczne pozwalają na dokładne zidentyfikowanie obszarów, w których można oszczędzić energię. To może obejmować zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, paliw kopalnych i innych nośników energii.
 • Ocena wydajności energetycznej: Audyty pomagają ocenić, jak dobrze budynek lub instalacje wykorzystują energię. Mogą identyfikować potencjalne źródła strat energii i sugerować sposoby ich poprawy.
 • Redukcja kosztów energetycznych: Poprawa efektywności energetycznej przekłada się na obniżenie kosztów związanych z energią. Audyty mogą pomóc w identyfikacji działań, które zmniejszą rachunki za energię.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych: Poprawa efektywności energetycznej pomaga ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), co przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi.
 • Podniesienie świadomości: Audyty energetyczne mogą zwiększać świadomość zarządzających obiektami i pracowników na temat zużycia energii i sposobów, w jakie mogą przyczynić się do oszczędności.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami: W niektórych jurysdykcjach istnieją przepisy i regulacje wymagające regularnych audytów energetycznych, zwłaszcza w większych obiektach komercyjnych i przemysłowych.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości: Poprawa efektywności energetycznej może zwiększyć wartość nieruchomości. Dla inwestorów i właścicieli nieruchomości może to być istotne, zwłaszcza w kontekście coraz większej świadomości ekologicznej.
 • Zapewnienie ciągłości dostaw energii: Audyty mogą identyfikować potencjalne zagrożenia dla dostaw energii i sugerować środki zaradcze, aby zapewnić niezawodność i ciągłość dostaw.
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju: Audyty energetyczne są zgodne z dążeniem do zrównoważonego rozwoju poprzez efektywne wykorzystanie zasobów i ochronę środowiska.

Audyty energetyczne są przeprowadzane przez specjalistów ds. energii i efektywności energetycznej, a wyniki takich audytów są często wykorzystywane do opracowania planów działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję kosztów związanych z energią.

Do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane jest każde duże przedsiębiorstwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które w dwóch ostatnich latach obrotowych:

 • zatrudniało średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub,
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, a suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

Rozwinięciem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia służący poprawie efektywności energetycznej.

Audyty efektywności energetycznej wykonuje się na potrzeby uzyskania świadectw efektywności energetycznej, tzw. „Białych Certyfikatów”, na konkretne przedsięwzięcia, służące poprawie efektywności energetycznej, wynikające z art. 19. ust. 1. ustawy o efektywności energetycznej, z dnia 20 maja 2016 roku.

DORADZTWO KLIMATYCZNE

Strategia neutralności klimatycznej dla przedsiębiorstw to nowy wymóg sprawozdawczości zgodnie z Dyrektywą 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku, dotyczącą rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz powiązanych sprawozdań dla określonych typów podmiotów. Obowiązek ten nakłada na spółki prawa handlowego wymóg raportowania emisji gazów cieplarnianych oraz przedstawiania efektów działań podejmowanych w ramach osiągania klimatycznych celów Unii Europejskiej.

Nowe regulacje mają na celu motywowanie przedsiębiorstw do aktywnego zarządzania ich wpływem na klimat oraz transparentne komunikowanie tych działań wobec interesariuszy – regulatorów, nadzorców, klientów, społeczeństwa i konkurencji. Ponadto, oczekuje się, że firmy będą systematycznie dążyć do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Działania te są kluczowe dla spowolnienia tempa globalnego ocieplenia, które wywiera znaczący wpływ na społeczeństwo i gospodarkę.
Wdrażanie tych wytycznych ma wspierać osiągnięcie celu Unii Europejskiej, polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku, oraz ambitniejszego celu, jakim jest redukcja emisji o 80-95% do roku 2050.

Wzrost cen energii oraz planowana dyrektywa dotycząca raportowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem powodują, że opóźnianie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach staje się nie tylko kosztowne, ale wkrótce także obligatoryjne.

Taksonomia ESG, czyli potoczna nazwa dla rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. dotyczącego ustanowienia ram wspierających zrównoważone inwestycje, to nowa inicjatywa prawna Unii Europejskiej.

Celem nowych regulacji jest podniesienie poziomu ochrony środowiska, poprzez zachęcanie do inwestowania w opcje bardziej przyjazne dla środowiska, odchodząc od finansowania przedsięwzięć szkodliwych dla ekosystemu.

ESG to skrót od „Environmental, Social, and Governance”, co oznacza „Środowisko, Społeczną odpowiedzialność oraz Ład korporacyjny.” Jest to framework lub narzędzie analizy, które służy do oceny wpływu społecznego, środowiskowego i zarządzania w kontekście inwestycji lub działalności firm i organizacji. Taksonomia ESG odnosi się do kategoryzacji i klasyfikacji aspektów ESG, co pozwala na bardziej precyzyjne ocenianie i porównywanie działań i wydajności różnych podmiotów.

Oto krótki opis każdej z trzech kategorii ESG:

 • Środowisko (Environmental): Odnosi się do aspektów związanych z wpływem działań organizacji na środowisko naturalne. Obejmuje to m.in. emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody, gospodarkę odpadami, ochronę przyrody i inne aspekty związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
 • Społeczna odpowiedzialność (Social): Dotyczy kwestii społecznych, takich jak prawa pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, równość płci, różnorodność, relacje z interesariuszami, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej oraz innych aspektów wpływających na społeczność i społeczeństwo.
 • Ład korporacyjny (Governance): Obejmuje zasady i praktyki zarządzania w organizacji, w tym strukturę zarządzania, etykę biznesu, przejrzystość, niezależność rady nadzorczej, zapobieganie korupcji, stosowanie standardów etycznych i zgodność z przepisami.

Taksonomia ESG pomaga inwestorom, firmom, regulacyjnym organom nadzoru i innym interesariuszom w dokładniejszym określeniu i ocenie, w jakim stopniu organizacja uwzględnia aspekty ESG w swojej działalności. To narzędzie jest coraz ważniejsze w kontekście zrównoważonego inwestowania i zarządzania, ponieważ pozwala na podejmowanie decyzji, które uwzględniają zarówno aspekty finansowe, jak i społeczne oraz środowiskowe. Taksonomia ESG jest również kluczowym narzędziem w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

Głównym celem oceny podmiotu pod kątem ESG jest opracowanie syntetycznego komunikatu oraz skutecznego sposobu informowania rynku kapitałowego o wyniku badania, przeprowadzonego przez niezależnych analityków. Dlatego pierwszym krokiem w drodze do neutralności klimatycznej powinno być zbadanie śladu węglowego organizacji. Wyliczenie go pozwala organizacji określić punkt wyjścia oraz syntetyczny wskaźnik, którego obniżająca się wartość wskazywać będzie na postęp w działaniach.

Znając punkt wyjścia, w drugim kroku rekomendowane jest opracowanie polityki ESG, czyli zaplanowanie działań zarówno w długiej jak i krótkiej perspektywie czasu.

Posiadając dane, należy przejść do opracowania szczegółowych planów działań na każdy rok, a następnie do monitorowania postępu, zgodnie z tzw. „Planem transformacji energetycznej”.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy zainteresowanych współpracą w zakresie usług energetycznych.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML

AON

ELQ

BORGA

PEXPOOL

GREEN ENERGY

ZPUE

DACPOL

PODKARPACKA

Smart Building

COPADATA

Elektrometal

EPS

ZPAS

Airpol

INSIGNIA

FREO

BlueBoson

Prosta Kreska

Śląska

KD&D

BaseID.eu

Rada Ekspertów

Green Power Solutions

Greco

ForumID.org

TVgreen.eu

Europerspektywy

Świat Elit

LEX