DORADZTWO ENERGETYCZNE

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce, są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa pod sankcją do 5% wartości przychodów firmy osiągniętych w roku poprzedzającym obowiązek.

Zakres oferowanego przez nas audytu energetycznego przedsiębiorstwa zawiera:

  • opis i ocenę stanu obecnego urządzeń/obiektów zużywających energię w obszarze: źródeł energii elektrycznej, ciepła i chłodu, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, sieci elektrycznej, procesów technologicznych oraz transportu,
  • opracowanie bilansu energetycznego zakładu na podstawie uzyskanych danych oraz pomiarów uzupełniających i wyznaczenie współczynników energochłonności,
  • szacunkową ocenę potencjału poprawy efektywności energetycznej we wszystkich wymienionych powyżej obszarach,
  • pomiary, wytypowanych przez grupę inżynierów, instalacji i urządzeń, umożliwiające określenie potencjału oszczędności (w zależności od potrzeb wykonywane są pomiary w obszarze: energii elektrycznej, przepływów powietrza i wody, termowizji, temperatur, zużycia nośników energii itd.),
  • opracowanie polityki poprawy efektywności energetycznej w zakładzie na najbliższe 4 lata.

Do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane jest każde duże przedsiębiorstwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które w dwóch ostatnich latach obrotowych:

  • zatrudniało średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
  • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

Rozwinięciem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Audyty efektywności energetycznej wykonuje się na potrzeby pozyskania świadectw efektywności energetycznej, tzw. „Białych Certyfikatów, na konkretne przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej wynikające z art. 19. ust. 1. ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Celem audytu efektywności energetycznej jest ocena stanu technicznego i analiza zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, wskazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, ocena ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

DORADZTWO KLIMATYCZNE

Strategia neutralności klimatycznej przedsiębiorstwa stanowi nowy obowiązek sprawozdawczy dla spółek prawa handlowego wynikający z Dyrektywy 2013/34/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek w postaci przedstawienia emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2, 3 oraz wyniki zrealizowanych działań w odniesieniu do klimatycznych celów Unii Europejskiej.

Celem nowych wymagań jest sprawienie, aby przedsiębiorstwa rozpoczęły: faktycznie zarządzać swoim wpływem na klimat, tj: mierzyć go i przedstawiać swoim interesariuszom (regulatorom, nadzorcom, klientom, społeczeństwu czy konkurencji) oraz stale zmniejszać swój negatywny wpływ na klimat poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Działania te są konieczne do zmniejszenia tempa postępującego globalnego ocieplania, które już teraz oddziałuje na społeczeństwo, w tym także na prowadzenie biznesu. wprowadzenie tych  wymagań wesprze realizację wspólnotowego celu UE jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030 w stosunku do roku 1990 oraz redukcja o 80-95% do 2050 roku.

Rosnące ceny energii i projektowana dyrektywa dot. raportowania przez firmy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju sprawiają, że odwlekanie w czasie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach nie tylko staje się kosztowne, ale wkrótce stanie się obowiązkowe.

Taksonomia ESG to potoczna nazwa nowego aktu prawnego Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

Nowe przepisy mają zwiększyć poziom ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy.

ESG to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance). Ich głównym celem jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów.

Głównym celem oceny podmiotu pod kątem ESG jest opracowanie syntetycznego komunikatu oraz skutecznego sposobu informowania rynku kapitałowego o wyniku badania przeprowadzonego przez analityków niezależnych od ocenianego podmiotu.

Dlatego pierwszym krokiem w drodze do neutralności klimatycznej powinno być zbadanie śladu węglowego organizacji. Wyliczenie go pozwala określić organizacji punkt wyjścia oraz syntetyczny wskaźnik, którego obniżająca się wartość wskazywać będzie na postęp w działaniach.

Znając punkt wyjścia, w drugim kroku rekomendowane jest opracowanie polityki ESG, czyli zaplanowane działania zarówno w długim jak i krótkim horyzoncie czasowym mające na celu „zazielenienie” firmy.

Mając dane oraz politykę ESG, należy przejść do opracowania szczegółowych planów działań na każdy rok, a następnie do monitorowania postępu zgodnie z tzw. „Planem transformacji energetycznej”.