POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Poprawa efektywności energetycznej to ograniczenie kosztów energii poprzez zmniejszenie jej zużycia, rozumiane jako stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego  lub  instalacji  w typowych  warunkach  ich  użytkowania  lub  eksploatacji,  do  ilości  zużycia  energii  przez  ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Celem poprawy efektywności energetycznej jest ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie, które zgodnie z ustawą o poprawie efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, realizuje się poprzez wdrażanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, czyli działań polegających na  wprowadzeniu zmian lub usprawnień  w obiekcie,  w urządzeniu  technicznym  lub  w instalacji, w wyniku  których  uzyskuje  się  jak największą oszczędność energii pierwotnej.

Racjonalne wykorzystywanie energii oraz prowadzenie działań zmniejszających poziom jej zużycia sprawiają, że przedsiębiorstwo może działać wydajniej, oszczędniej i może stać się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Wachlarz możliwości w zakresie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. W wielu przypadkach nie wymagają one stosowania zaawansowanych technologii, lecz związane są z typowymi działaniami optymalizacyjnymi w zakresie procesów i infrastruktury energetycznej przy małych lub średnich nakładach inwestycyjnych.

Do takich działań można zaliczyć:

 • procesy produkcji towarów – bardziej efektywne użycie sprężonego powietrza, kondensatorów, przełączników i zaworów, użycie automatycznych i zintegrowanych systemów, efektywnych trybów oczekiwania,
 • silniki i napędy – większe zastosowanie elektronicznych urządzeń kontrolnych, napędy bezstopniowe, zintegrowane programowanie użytkowe, zmiana częstotliwości, silniki elektryczne o dużej efektywności,
 • wentylatory, napędy bezstopniowe i wentylacja – nowe urządzenia/systemy zwiększające oszczędzanie energii, wykorzystanie naturalnej wentylacji,
 • zarządzanie aktywnym reagowaniem na popyt – zarządzanie obciążeniem, systemy do wyrównywania szczytowych obciążeń sieci,
 • wysoko efektywna kogeneracja – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej,
 • ogrzewanie i chłodzenie – pompy cieplne, nowe efektywne kotły,
 • izolacja i wentylacja – izolacja ścian i dachów (niski współczynnik przenikania ciepła), podwójne lub potrójne szyby w oknach, pasywne ogrzewanie i chłodzenie, efektywność energetyczna i termomodernizacja budynku
 • ciepła woda – instalacja nowych urządzeń, ich bezpośrednie i efektywne wykorzystanie w ogrzewaniu przestrzeni,
 • oświetlenie – modernizacja oświetlenia, nowe wydajne żarówki i oporniki, systemy cyfrowych układów kontroli, używanie detektorów ruchu w budynkach handlowych,
 • gotowanie i chłodnictwo – nowe, wydajne urządzenia, systemy odzysku ciepła,
 • pozostały sprzęt i urządzenia – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej, nowe wydajne urządzenia, sterowniki czasowe dla optymalnego zużycia energii, instalacja kondensatorów w celu redukcji mocy biernej, transformatory o niewielkich stratach,
 • produkcja energii z odnawialnych źródeł i zmniejszenie ilości energii nabywanej – kolektory słoneczne i krajowe źródła termalne do uzyskania ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną.

Poprawa efektywności energetycznej jest kluczowym środkiem zaradczym w redukcji zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a także w obniżeniu kosztów związanych z energią. Istnieje wiele działań, które można podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki.

Oto niektóre z głównych działań:

 • Audyt energetyczny: Przeprowadzenie audytu energetycznego pozwala zidentyfikować obszary, w których można oszczędzić energię. To jest punkt wyjścia do podejmowania działań poprawiających efektywność energetyczną.
 • Izolacja termiczna: Poprawa izolacji budynków, okien i drzwi pomaga zatrzymać ciepło w zimie i chłodzenie latem, zmniejszając potrzebę ogrzewania i klimatyzacji.
 • Energia odnawialna: Wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne i wiatraki, pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej bez emisji gazów cieplarnianych.
 • Efektywna technologia oświetleniowa: Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, takich jak LED, oraz systemów zarządzania oświetleniem pozwala na znaczne ograniczenie zużycia energii.
 • Efektywność energetyczna w przemyśle: Wdrożenie technologii efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych, takie jak odzyskiwanie ciepła i optymalizacja procesów, może znacząco obniżyć zużycie energii.
 • Transport niskoemisyjny: Promowanie transportu publicznego, rowerów, samochodów elektrycznych i innych środków transportu o niskiej emisji pomaga zmniejszyć zużycie paliw kopalnych.
 • Efektywność energetyczna w gospodarstwach domowych: Używanie energooszczędnych urządzeń, takich jak lodówki, pralki i piece, oraz regulacja temperatury w budynkach pomaga obniżyć rachunki za energię.
 • Systemy zarządzania energią: Wdrożenie systemów monitorowania i zarządzania energią umożliwia kontrolę i optymalizację zużycia energii w czasie rzeczywistym.
 • Izolacja rur i systemy ogrzewania wodnego: Poprawa izolacji rur i stosowanie energooszczędnych systemów ogrzewania wody przyczynia się do zmniejszenia strat cieplnych.
 • Programy edukacyjne i świadomość: Edukacja i świadomość pracowników, mieszkańców i innych interesariuszy na temat efektywności energetycznej i sposobów oszczędzania energii mogą przynieść pozytywne efekty.

Aby podejść do poprawy efektywności energetycznej w sposób świadomy, w pierwszej kolejności zaleca się wykonanie pełnego i rzetelnego audytu przedsiębiorstwa. Audyt efektywności energetycznej należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc. W trakcie audytu poddaje się ocenie stan techniczny instalacji i urządzeń, identyfikuje się obszary, w których zużywana jest największa ilość energii, wody i ciepła, a także przygotowuje się rekomendacje dotyczące sposobów minimalizacji nadmiernych strat z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.