DLA KLASTRÓW ENERGETYCZNYCH

Wiemy, że samorządy gminne chcą efektywnie realizować swoje zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, do których zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 roku należą:

 • planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
 • planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: miejsc publicznych, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe,
 • finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe,
 • planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,
 • ocena potencjału i możliwości wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła za pomocą wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy.

Pomocnym w realizacji wyżej wymienionych zadań własnych gminy może być ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca nowe przepisy prawa, których celem jest rozwój w Polsce klastrów energetycznych.

Pojęcie „klastra energetycznego” w wyżej wymienionej ustawie zostało zdefiniowane jako „cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii bądź z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej, odpowiednio w granicach jednej gminy albo powiatu”, staje się narzędziem do aktywizacji tworzenia obywatelskiej energetyki rozproszonej. Z definicji klastry energetyczne zostały ograniczone geograficznie do maksymalnie pięciu sąsiadujących ze sobą gmin bądź ram jednego powiatu. Drugim kryterium brzegowym jest poziom napięcia, do którego przyłączeni są wytwórcy i odbiorcy w danym klastrze energetycznym.

Formuła klastra energetycznego jest na tyle elastyczna, że pozwala uczestnikom budować zindywidualizowany model biznesowy działania klastra oraz optymalnie dobrać formę prawną jego działalności. Członkowie klastra nie muszą rezygnować z dotychczas prowadzonej działalności, lecz poprzez współpracę – wszędzie tam, gdzie przynosi to im i pozostałym uczestnikom klastra korzyści, generują wartość dodaną dla lokalnej społeczności. Przyłączanie się lub odłączanie od klastra może, ale nie musi ważąco wpływać na działalność pozostałych członków.

Funkcjonowanie klastra energetycznego można opisać jako produkcję energii na lokalnym obszarze w sposób możliwie skoordynowany z bieżącym zapotrzebowaniem. Klastry są inicjatywami działającymi na poziomie lokalnym. Klaster jest strukturą elastyczną i w zależności od miejscowych uwarunkowań, może prowadzić działalność w wielu obszarach. Należą do nich:

 • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwa konwencjonalne (w tym kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii i ciepła),
 • wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z różnych źródeł energii odnawialnej,
 • wytwarzanie paliw gazowych i płynnych w tym „zielonego wodoru”,
 • dystrybucję energii elektrycznej, ciepła i paliw w ramach własnego systemu dystrybucji,
 • sprzedaż energii lub paliw odbiorcom końcowym po atrakcyjnych cenach,
 • wytwarzanie i dystrybucję lub sprzedaż chłodu,
 • magazynowanie energii lub jej nośników,
 • zagospodarowanie odpadów rolniczych,
 • zagospodarowanie odpadów bytowych,
 • zagospodarowanie odpadów leśnych;
 • wykorzystanie potencjału energetycznego lokalnych cieków wodnych i innych sił natury.

Skuteczność klastrów energetycznych zależy od racjonalnego i efektywnego wykorzystania potencjału: lokalnie dostępnych surowców energetycznych, odnawialnych źródeł energii, innowacji, przedsiębiorczości w obszarze wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, a także zarządzania odbiorem energii.

Jest to rozwiązanie, które zapewnia zupełnie nowe możliwości rozwojowe dla gmin i społeczności lokalnych, ale przede wszystkim bardzo mocno wspiera społeczeństwo obywatelskie.

Wdrożenie rozwiązania polegającego na powołaniu klastra energetycznego może znacząco ułatwić realizację zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, a co równie ważne – znacząco obniżyć koszty ich realizacji i eksploatacji.

Niestety organizacja klastra energetycznego jest procesem dość skomplikowany i wymaga od społeczności lokalnej zaangażowania bardzo specjalistycznej wiedzy w celu przygotowania założeń zadania inwestycyjnego, opracowania dokumentacji technicznej, uzyskania stosownych zgód i pozwoleń a także pozyskania finansowania dla danej inwestycji.

Wychodząc na przeciw potrzebą i oczekiwaniom samorządów nasza firma jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider) świadczący kompleksowe usługi w zakresie: identyfikacji, inwentaryzacji, projektowania, zarządzania, realizacji i finansowania procesów inwestycyjnych związanych z energetyką alternatywną oraz neutralnością klimatyczną, dysponującym wiedzą, kompetencjami a także szeregiem rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w sposób nie obciążający budżetu jednostki samorządowej, opracowaliśmy specjalny program polegający na przeprowadzeniu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w obszarze działania danego klastra energetycznego.

Udział w programie „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Jeżeli Twoja społeczność lokalna jest zainteresowana wdrożeniem naszego autorskiego programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w powołanym lub dopiero planowanym do powołania klastrze energetycznym w celu dokonania dodatkowych uzgodnień dotyczących współpracy prosimy o kontakt.

DLA SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH

Wiemy, że samorządy gminne chcą efektywnie realizować swoje zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, do których zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 roku należą:

 • planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
 • planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: miejsc publicznych, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe,
 • finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe,
 • planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,
 • ocena potencjału i możliwości wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła za pomocą wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy.

Pomocnym w realizacji wyżej wymienionych zadań własnych gminy może być ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca nowe przepisy prawa, których celem jest rozwój w Polsce spółdzielni energetycznych. Jest to rozwiązanie, które zapewnia zupełnie nowe możliwości rozwojowe dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ale przede wszystkim bardzo mocno wspiera społeczeństwo obywatelskie. Warunkiem skorzystania z przewidzianych w ustawie preferencji jest otwartość i gotowość do podjęcia współpracy przez okolicznych mieszkańców, rolników, przedsiębiorców, a także samorząd danej gminy.

Nowe rozwiązania stwarzają możliwość wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych nie tylko na własne potrzeby, ale również dla okolicznych sąsiadów. W przypadku wytwarzania energii elektrycznej przewidziano podobne rozwiązanie jak dla prosumentów indywidualnych, polegającej na zastosowaniu opustu oraz zwolnień z części kosztów dystrybucji energii i innych opłat. Główną zasadą każdej tworzonej siłowni energetycznej jest pełna swoboda wyboru rodzaju instalacji, ich możliwych lokalizacji, a także określenia zasad wzajemnych rozliczeń za wytwarzaną i zużywaną energię.

Podstawą funkcjonowania każdej spółdzielni energetycznej są przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników. Siłownia energetyczna, zgodnie z przyjętymi regulacjami, ma produkować i zużywać energię wyłącznie na potrzeby własne i swoich członków. Będzie mogła prowadzić działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą. Liczba członków spółdzielni powinna być mniejsza niż 1000.

Przedmiotem działalności siłowni energetycznej może być:

 • wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach nieprzekraczających 10 MW pokrywającej
  w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb energetycznych spółdzielni i jej członków, lub
 • wytwarzanie ciepła w instalacjach o łącznej mocy cieplnej nieprzekraczających 30 MW lub
 • wytwarzanie biogazu w instalacjach o rocznej wydajności nie większej niż 40 mln m3.

Wdrożenie rozwiązania polegającego na powołaniu siłowni energetycznych może znacząco ułatwić realizację zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, a co równie ważne – znacząco obniżyć koszty ich realizacji i eksploatacji.

Niestety organizacja siłowni energetycznej jest procesem dość skomplikowany i wymaga od społeczności lokalnej zaangażowania bardzo specjalistycznej wiedzy w celu przygotowania założeń zadania inwestycyjnego, opracowania dokumentacji technicznej, uzyskania stosownych zgód i pozwoleń a także pozyskania finansowania dla danej inwestycji.

Wychodząc na przeciw potrzebą i oczekiwaniom samorządów nasza firma jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider) świadczący kompleksowe usługi w zakresie: identyfikacji, inwentaryzacji, projektowania, zarządzania, realizacji i finansowania procesów inwestycyjnych związanych z energetyką alternatywną oraz neutralnością klimatyczną, dysponującym wiedzą, kompetencjami a także szeregiem rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w sposób nie obciążający budżetu jednostki samorządowej, opracowaliśmy specjalny program polegający na przeprowadzeniu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w obszarze działania danej siłowni energetycznej.

Udział w programie „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Jeżeli Twoja społeczność lokalna jest zainteresowana wdrożeniem naszego autorskiego programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w powołanej lub dopiero planowanej do powołania spółdzielni energetycznej w celu dokonania dodatkowych uzgodnień dotyczących współpracy prosimy o kontakt.