CABLE POOLING OZE

Jako firma zajmująca się transformacją energetyczną wykorzystujemy cable pooling do optymalizacji infrastruktury energetycznej i promowania zrównoważonego rozwoju.

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:

  • Optymalizacja infrastruktury kablowej: Przeprowadzamy audyty istniejącej infrastruktury kablowej w różnych lokalizacjach, aby zidentyfikować obszary, w których można zastosować cable pooling. Następnie proponujemy rozwiązania mające na celu konsolidację lub ulepszenie istniejących tras kablowych, aby zwiększyć ich wydajność i zmniejszyć koszty eksploatacji.
  • Integracja źródeł energii odnawialnej: Pomagamy naszym klientom w integracji nowych źródeł energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne, farmy wiatrowe czy elektrownie wodne, poprzez wykorzystanie cable pooling. Projektujemy rozwiązania umożliwiające podłączenie tych źródeł do istniejącej infrastruktury kablowej w sposób efektywny i bezpieczny.
  • Usługi doradcze w zakresie zarządzania infrastrukturą energetyczną: Świadczymy usługi doradcze dla naszych klientów w zakresie optymalizacji i zarządzania infrastrukturą kablową. Pomagamy w identyfikacji najlepszych praktyk cable pooling wedle konkretnych potrzeb oraz wspieramy w planowaniu i wdrażaniu projektów modernizacji infrastruktury energetycznej.
  • Edukacja i szkolenia: Organizujemy szkolenia i warsztaty dla klientów na temat korzyści i najlepszych praktyk związanych z cable pooling. Pomagamy klientom zrozumieć, jakie możliwości oferuje ta metoda oraz jakie korzyści ekonomiczne, środowiskowe i operacyjne wynikają z jej wdrożenia.
  • Monitorowanie i utrzymanie: Oferujemy usługi monitorowania i utrzymania zmodernizowanej infrastruktury kablowej. Zapewniamy klientom regularne przeglądy i konserwację, aby utrzymać wysoką wydajność i niezawodność systemu.

Poprzez powyższe działania możemy pomóc klientom w efektywnym wykorzystaniu infrastruktury kablowej, redukując koszty eksploatacji, zwiększając wydajność energetyczną i przyczyniając się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Czym jest cable pooling?

Cable pooling to mechanizm umożliwiający wykorzystanie tego samego przyłącza do sieci elektroenergetycznej w celu podłączenia więcej niż jednej instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Innymi słowy, polega na łączeniu różnych źródeł wytwórczych OZE, takich jak farmy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe, w jednym miejscu, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury i zwiększenie efektywności produkcji energii.

Za przykład można podać hybrydowe instalacje OZE, które łączą farmę wiatrową i farmę słoneczną na jednym przyłączu. Kluczowym celem cable poolingu jest zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury przyłączeniowej oraz promowanie zrównoważonej produkcji energii.

Cable pooling w Polsce, wprowadzone przez nowelizację ustawy o OZE w 2023 roku, umożliwia łączenie wielu źródeł energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe i solarne, do jednego punktu przyłączenia do sieci. System ten ma na celu optymalizację wykorzystania pojemności sieci, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury i potencjalne obniżenie kosztów inwestycji w nowe instalacje.

W Polsce termin „cable pooling” może być stosowany w kontekście zarządzania infrastrukturą energetyczną, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej. Transformacja energetyczna to proces zmiany sposobu wytwarzania, dystrybucji i zużycia energii, który ma na celu przejście na bardziej zrównoważone, ekologiczne i efektywne energetycznie rozwiązania.

W ramach transformacji energetycznej mogą pojawić się różne inicjatywy dotyczące zarządzania infrastrukturą energetyczną, w tym praktyki cable pooling, które mogą być stosowane w celu optymalizacji wykorzystania istniejących kabli energetycznych oraz integracji nowych źródeł energii odnawialnej do istniejącej sieci.

Cable pooling w Polsce obejmuje:

  • Optymalizację infrastruktury kablowej: Poprzez konsolidację kabli energetycznych w jedną trasę lub korzystanie z istniejących tras w celu zmniejszenia kosztów infrastruktury i minimalizacji wpływu na środowisko.
  • Integrację źródeł energii odnawialnej: Wykorzystanie praktyk cable pooling do integracji nowych źródeł energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe czy panele fotowoltaiczne, do istniejącej sieci energetycznej zwiększa udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii.
  • Poprawę wydajności sieci: Grupowanie kabli energetycznych pomaga w optymalizacji przepływu energii w sieci, co przyczynia się do zwiększenia jej wydajności i elastyczności.

W kontekście transformacji energetycznej, praktyki cable pooling mogą stanowić ważny element strategii modernizacji infrastruktury energetycznej, która jest niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Poprzez optymalizację i efektywne zarządzanie infrastrukturą kablową, Polska może przyspieszyć przemianę dotychczasowych rozwiązań na bardziej zrównoważony i efektywny energetycznie system.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy zainteresowanych współpracą w zakresie usług energetycznych.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

Green Broker

Eebd.eu

Centrum Obsługi Inwestycji

TVGreen.eu

Baseeu.com

NEWSID.org