ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

Zasoby naturalne Ziemi kurczą się z każdym rokiem. Nieodnawialne źródła energii, takie jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa czy gaz ziemny to główne paliwa kopalne wykorzystywane dziś do pozyskiwania energii. Wytworzona w ten sposób energia generuje zanieczyszczenia, które później przedostają się do powietrza, gleby czy wody. Redukcja emisji dwutlenku węgla to jeden z priorytetów międzynarodowej polityki środowiskowej. Osiągnięcie założonych celów jest możliwe dzięki zastępowaniu paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.

Odnawialne źródła energii (OZE), z definicji to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie (surowce odnawialne). Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz, biopłyny oraz biopaliwa. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna).

Przeprowadzając pogłębioną analizę odnawialnych źródeł energii pod względem emisyjności i ich dostępności wszystkie OZE można podzielić na dwie kategorie a mianowicie:

  1. Surowcowe, czyli takie, które w procesach konwersji energii wykorzystują procesy spalania paliw (energia jądrowa, biomasa, biogaz oraz biopaliwa) lub dostęp do nich jest koncesjonowany przez dużych, instytucjonalnych dostawców (rzeki, pływy i fale morsie),
  2. Zjawiskowe czyli takie, które w procesach konwersji energii wykorzystują naturalne i ogólnie dostępne zjawiska zachodzące w otoczeniu, takie jak promieniowanie słoneczne, wiatr, geotermię, aerotermię czy grawitacje.

Alternatywne źródło energii (AZE), to naturalny sposób pozyskiwania energii, niezależny od dużych instytucjonalnych dostawców, z regularnie powtarzających się procesów zachodzących w otoczeniu wykorzystywanych do produkcji energii o niskiej emisyjności.

Głównym wyróżnikiem AZE jest systematyczne uzupełnianie się nośnika energii pochodzącego z wykorzystania zjawisk fizycznych zachodzących w otoczeniu, dzięki czemu stają się one praktycznie niewyczerpalne.

Stosowanie alternatywnych źródeł energii zostało ujęte w koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ma kluczowe znaczenie dla realizacji transformacji energetycznej gospodarki, która ma zapewnić ludzkości bezpieczną i długoterminową przyszłość, gdyż energia pochodząca z alternatywnych AZE jest i zapewne będzie szeroko wykorzystywana do zasilania zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, a także gospodarstw domowych, którzy są jednocześnie wytwórcami energii oraz jej konsumentami przez co, mogą generować duże oszczędności na kosztach zużycia tak energii elektrycznej, jak również energii końcowej koniecznej do zapewnienia ciepła i chłodu.

Przy obecnym stanie techniki do konwersji energii pochodzącej z alternatywnych źródeł energii wykorzystuje się szereg generatorów do których zaliczamy: małe wiatraki i turbiny wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz systemy Free Coolingu.

AUTONOMICZNE SYSTEMY ENERGETYCZNE

Zrównoważony rozwój gospodarczy wymaga wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sposób racjonalny i przemyślany. Odnawialne źródła energii, pomimo ich zalet, charakteryzują się sezonowością i znaczną niestabilnością. W celu zwiększenia efektywności wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii wykorzystuje się autonomiczne systemy zasilania.

Autonomiczne systemy zasilania (off-grid) to niezależne źródła zasilające nie wymagające przyłączenia do sieci energetycznej. Taki system działa w układzie wyspowym i służy do niezawodnych dostaw energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Autonomiczne systemy zasilania można stosować jako alternatywny sposób zasilania instalacji domowych ale również w układ darmowego zasilania energooszczędnych instalacji przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie nie sięga sieć energetyczna.

Autonomiczne systemy zasilania mogą być łączone w celu utworzenia sieci lokalnej, która automatycznie odpowiada na niedobory energii w różnych węzłach sieci regulując przepływ energii elektrycznej.

Podstawowy system składa się z głównego źródła zasilania, dodatkowego źródła energii, źródła zasilania awaryjnego, urządzenia do magazynowania energii, stacji pogodowej i regulatora. Podstawowe źródło energii ma 60-80% udziału w wytwarzanej energii elektrycznej i może korzystać z fotowoltaiki, małych turbin wiatrowych lub kogeneracji.

Dodatkowym źródłem jest 20-40% udział wytworzonej energii elektrycznej dostarczonej z odmiennego rodzaju energii odnawialnej niż pierwotne źródło. Mix energetyczny zależy od geograficznego położenia systemu. Awaryjne źródło może być realizowane jako złącze on-grid lub za pomocą agregatu prądotwórczego. System magazynowania energii składa się z baterii lub super kondensatorów oraz wodorowych magazynów energii.

Wodór wykazuje wysoką efektywność m.in. dzięki temu, że charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem przewodzenia ciepła spośród wszystkich gazów. Przy jego spalaniu otrzymuje się także średnio trzy razy więcej energii niż w przypadku innych paliw – benzyny, propanu czy metanu. Jednak dotychczas odgrywał niewielką rolę w sektorze elektroenergetycznym Europy. Jeszcze w 2019 r. odpowiadał za mniej niż 2% łącznej produkcji energii. Wykorzystywany był głównie w zakładach rafineryjnych, petrochemicznych oraz w hutnictwie. Jednak, jak ambitnie pokazują plany Unii Europejskiej w 2050 r. może stanowić już ponad 25%.

Wraz z dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na energię odnawialną, rośnie także zapotrzebowanie na jej przechowywanie, a przez to znaczenie samego wodoru jako magazynu. Ten, od dłuższego czasu jest rozpatrywany jako jedna z najbardziej obiecujących substancji magazynowania energii chemicznej, którą można przekształcać ponownie w energię cieplną oraz elektryczną. I to nie tylko na potrzeby wielkoskalowych instalacji przemysłowych czy energetycznych, ale także dla użytkownika końcowego.

Tym więcej mówimy o wodorze, im bardziej dostrzegamy jego przewagi nad pozostałymi alternatywami. Nie można nie wspomnieć, iż obecnie funkcjonuje cały szereg technologii magazynowania energii, które różnią się od siebie przede wszystkim parametrami pojemności, czasem przechowywania energii, czasem ładowania i rozładowywania oraz oczywiście cenami instalacji. Wśród nich dominują systemy bateryjne. Poza nimi wykorzystywane są także energia kinetyczna i cieplna, sprężone powietrze czy elektrownie szczytowo-pompowe. Średni czas przechowywania w nich energii pozostaje jednak stosunkowo krótki. Podobnie jak stosunkowo niewielkie pozostają pojemności jej magazynowania. W przypadku baterii, energię przechowuje się średnio od kilku minut do kilku dni i przeważnie w granicach 10 MW. Energia kinetyczna zapewnia średnie magazynowanie do 100 MW w czasie od kilku do kilkunastu minut. Energia cieplna umożliwia średnie przechowywanie ponad 100 MW w czasie od kilku do kilkunastu dni. Elektrownie szczytowo-pompowe z kolei nawet ponad 1000 MW w czasie do kilku dni. Na ich tle wyraźnie odróżnia się wodór oraz paliwa wodorowe, jak choćby amoniak. Umożliwiają one średnie magazynowanie energii do 1000 MW w okresie od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jak dowodzą niektóre analizy, przy ponoszeniu niewielkich strat umożliwiają one magazynowanie energii nawet w okresie pełnego roku. Staje się to jedną z najważniejszych przewag wodoru w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Tym bardziej, że na zdominowanym przez systemy bateryjne rynku może w końcu zabraknąć litu do produkcji baterii m.in. w technologiach LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe), NMC (litowo-niklowo-manganowo-kobaltowo-tlenowe), LCO (litowo-kobaltowo-tlenowe) czy LMO (litowo-manganowo- tlenowe). Zapotrzebowanie na ten surowiec stale wzrasta, m.in. ze względu na rozwój elektromobilności. Jak podkreślają eksperci przy rosnącej produkcji akumulatorów wynikającej z obecnego popytu (96 mln sztuk pojazdów w 2018 r.) zasoby surowca szacowane na 40 mln ton mogą wyczerpać się w ciągu najbliższych 300 lat. A to scenariusz optymistyczny. Przy szacowanych zasobach na poziomie 11 mln ton, czas wyczerpania złóż to perspektywa najbliższych 100 lat.

Do produkcji wodoru z OZE wykorzystuje się metodę elektrolizy. Polega ona na rozdzieleniu wody pod wpływem prądu elektrycznego na wodór oraz tlen. W ten sposób pozyskujemy zeroemisyjny zielony wodór, który możemy wykorzystać bezpośrednio lub magazynować na potrzeby późniejszego wykorzystania lub przetworzenia z powrotem w energię elektryczną.

Obecnie dostępnych jest kilka technologii magazynowania wodoru, które stale są udoskonalane tak, by zapewniały jak najwyższą skuteczność przechowywania wodoru przy jego określonych właściwościach fizykochemicznych, a dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowania. Wodór można magazynować m.in. w specjalnie przystosowanych zbiornikach ciśnieniowych (sprężony i skroplony), pokopalnianych kawernach solnych (sprężony i magazynowany na skalę przemysłową), bogatych w wodór związkach chemicznych, w postaci wodorków metali, a także substancjach porowatych.

Ponowne przetworzenie wodoru w energię jest możliwe dzięki ogniwom wodorowym. To dużo bardziej efektywna metoda przetwarzania wodoru niż np. jego bezpośrednie spalanie. Jej sprawność obecnie plasuje się na poziomie ok. 60% (prąd elektryczny), a pozostałe 40% to ciepło.

Oprócz ogniw wodorowych stosuje się różnego rodzaju siłownie energetyczne. Zgodnie z definicją siłownia, niekiedy również nazywana maszynownią to zespół urządzeń należących do większego, przetwarzającego energię układu, w którym odbywa się konwersja pewnego rodzaju energii na energię mechaniczną.

W praktyce spotykamy wiele rodzajów siłowni energetycznych. W siłowni na statkach używa się najczęściej silnika cieplnego do napędzania śruby okrętowej. Siłownia parowa składa się z kotłowni  i maszynowni. W siłowni okrętowej wytwarzana jest też energia elektryczna, potrzebna do napędu statku. Na statkach oprócz siłowni głównej napędzającej śruby występują siłownie pomocnicze zawierające np. agregaty prądotwórcze, pompy itp.

W elektrowni cieplnej mianem siłowni często określa się wydzielony budynek, w którym znajduje się: turbina parowa, generator oraz urządzenia wspomagające (układ sterowania, pompy, rurociągi, kocioł parowy, skraplacz, wymienniki regeneracyjne itp.).

Określenie siłownia wiatrowa odnosi się do gondoli, w której mieści się wirnik, przekładnia, generator oraz układ sterowania, choć w mowie potocznej często pod tym pojęciem rozumie się cały wiatrak.

Na siłownię wodną składa się turbina wodna, przekładnia, generator i urządzenia pomocnicze.

Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w zakresie wytwarzania i magazynowani energii elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii jest koncepcja oparta na wykorzystaniu Bezemisyjnych Siłowni Energetycznych (BSE). Służą one do konwersji użytecznej energii elektrycznej, w autonomicznych systemach zasilania oraz produkcji wodoru za pomocą elektrolizera z wielkoskalowych instalacji odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, a także dalszą dystrybucję energii lub jej magazynowanie. Realizując inwestycje w tym zakresie chcemy przyczynić się do zaspokojenia potrzeb miast, gmin, przedsiębiorstw i odbiorców końcowych związanych z transformacją energetyczną i klimatyczną.