TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Transformacja energetyczna jest procesem aktualnie odbywającym się w kilku krajach – Dania, Niemcy, Francja, mającym na celu przejście do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej, zgodnie z zasadą równoważonego rozwoju. Finalnym celem transformacji jest całkowite zastąpienie węgla, uranu i innych nieodnawialnych źródeł energii.

Energia ze źródeł odnawialnych to energia wiatru, biomasy (np. gazu wysypiskowego i biogazu), wody, słońca (termiczna i fotowoltaiczna), energia geotermalna i pływów morskich. Źródła te mają być alternatywą dla paliw kopalnych (ropy naftowej, węgla), paliwa jądrowego (uranu), gazu ziemnego.

Fragmentaryczne działania mają ograniczony potencjał, zatem terminowe wdrożenie transformacji energetycznej wymaga kilku podejść równolegle. Mogą to Państwo osiągnąć za naszym pośrednictwem. Główną rolę w transformacji odgrywa oszczędzanie energii i poprawa efektywności energetycznej np. lepsza izolacja cieplna w budynkach, kogeneracja i rekuperacja ciepła i energii. Dodatkowo inteligentne liczniki elektryczne mogą zaplanować zużycie energii w czasie, gdy energia elektryczna jest dostępna najtaniej.

Po okresie przejściowym transformacji – z ciągłym wzrostem produkcji energii ze źródeł odnawialnych – OZE będą stanowić większość, jeśli nie wszystkie światowe zasoby energii w ciągu 50 lat, zgodnie z przyjętą projekcją przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, znacznie redukując emisję gazów cieplarnianych.

W Polsce podstawowymi kierunkami transformacji energetycznej są:

 • Poprawa efektywności energetycznej,
 • Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
 • Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
 • Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 • Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 • Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
slad-weglowy

ŚLAD WĘGLOWY

Ślad węglowy jest to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych w bezpośredni lub pośredni sposób przez osoby, organizacje, wydarzenia lub produkty.

Jego miarą jest t CO₂e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali np. tona metanu odpowiada 25 tonom CO₂.

Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych (GHG) wyrażone w ekwiwalencie CO₂.

Średnio każdy Polak generuje około 8 ton CO₂ rocznie.

Cele obliczania śladu węglowego:

 • wymóg przez Klientów biznesowych (najczęściej z Europy zachodniej, Skandynawii) podania śladu węglowego kupowanego przez niego produktu,
 • poszukiwanie przez powyższych Klientów możliwości redukcji śladu węglowego przez zmianę surowców, formy pakowania, możliwości transportu, redukcje zużycia surowców czy generowania odpadów,
 • wymagania przez Klientów publicznych odnośnie emisji GHG jako elementu zielonych zamówień publicznych,
 • w ramach swojej strategii firmy chcą zarządzać i redukować emisje gazów cieplarnianych jako elementu swojej odpowiedzialności, zarządzać ryzykami i szansami, możliwość wyróżnienia się na rynku, przygotować się do rosnących wymagań inwestorów i instytucji finansowych, czy do nowych regulacji prawnych,
 • wymaganie przez klienta raportowania do CDP oraz osiągnięcia wysokiej oceny w celu kontynuacji współpracy,
 • realizacja działań na potrzebę pozytywnego przejścia audytu potencjalnego nowego klienta,
 • działania w spółkach na rzecz jej przygotowania do zmian klimatu pod kątem uzyskania oczekiwanej wyceny przy jej sprzedaży,
 • audyty due dillegence przy zakupie spółki,
 • opracowanie systemu zbierania danych z oddziałów w Polsce i zagranicznych w celu obliczania śladu węglowego w celu umożliwiania podawania śladu węglowego dla Klienta oraz stworzenia usługi neutralnej klimatycznie (offsetowanie nieuniknionej emisji GHG)
 • określanie wielkości pochłoniętej lub uniknionej emisji GHG w celu jej sprzedaży jako carbon offset,
 • obliczanie śladu węglowego gospodarstw dostarczających mleko oraz opracowywanie planu realizacji redukcji emisji o 20% do roku 2030 vs. Rok 2017.
zeroemisyjnosc

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA

Neutralność klimatyczna to obecnie jedno z największych wyzwań dotyczących ochrony klimatu. To stan równowagi  (zerowy bilans) pomiędzy wyemitowanymi gazami cieplarnianymi a ich pochłanianiem czy składowaniem przez gleby, lasy czy zbiorniki wodne. Do neutralności klimatycznej dąży się poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wdrożenie mechanizmów umożliwiających ich pochłanianie czy też składowanie, w czym możemy Państwu pomóc.

Neutralność klimatyczna uregulowana jest prawnie za pomocą obowiązującej „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” Odbudowa i transformacja polskiego sektora energetycznego ma się odbywać w oparciu o niskoemisyjne źródła takie jak: energia PV, energia wiatrowa, wodna, geotermalna czy jądrowa. Taki mix energetyczny pozwoli znacznie obniżyć emisje gazów cieplarnianych. Wdrożyć go możecie Państwo od początku do końca za naszym pośrednictwem.

strat-inwest

STRATEGIE INWESTYCYJNE

Grupę Energetyczną stanowią specjaliści i partnerzy technologiczni z wielu dziedzin biznesu, związani z tzw. energetyką alternatywną i są angażowani w zależności od potrzeb oraz rozwoju projektu. Przedstawiona oferta zawierać będzie pełną usługę w zakresie przygotowania analiz i dokumentacji projektowej. Proponujemy Państwu usługi energetyczne począwszy od przeprowadzenia ekspertyz, ustalenia śladu węglowego, sprzedaży energii, przeprowadzenia transformacji energetycznej, a kończąc na budowie Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej. Dzięki współpracy z nami zyskają Państwo niezależność energetyczną oraz redukcję kosztów zakupu energii o 30% – 50%.