CIEPŁOWNIE MIEJSKIE

Pod koniec maja 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło konsultacje w ramach „Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku” (Strategia).

Głównym celem dokumentu jest wskazanie optymalnych kierunków realizacji postanowień dokumentów krajowych, takich jak „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” oraz „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, a także zgodność z aktami prawodawczymi Unii Europejskiej. Wszystko to uwzględniając perspektywę realizacji podwyższonego celu redukcji emisji, wynikającego z obecnie procedowanego pakietu „Fit for 55”.

Zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej, wszystkie systemy ciepłownicze w Polsce muszą uzyskać status systemów efektywnych. Oznacza to, że powinny w znacznym stopniu korzystać ze źródeł odnawialnych i kogeneracji, aby kwalifikować się do wsparcia ze środków unijnych.

Przyłączanie nowych budynków do sieci ciepłowniczych to rozwiązanie, które przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Zastąpienie starych kotłów węglowych np. kotłami elektrycznymi, zasilanymi z bezemisyjnych źródeł energii, takich jak Bezemisyjna Siłownia Energetyczna, w połączeniu z systemem elektrycznego ogrzewania wody, pozwoli na obniżenie emisji CO₂ w sektorze ciepłowniczym o 40%–43% do roku 2030. Tym samym Polska będzie miała szansę zrealizować europejskie zobowiązania dotyczące ograniczania emisji.